15/12/2004

Dilemas

Nas paredes de París no maio do 68 alguén fixo esta pintada: «Eu puteo á sociedade, ela devólvemo ben.» Outros fixeron esta: «Se o que ven non é estrano, a visión é falsa» e estoutra: «Nos exames, responda con preguntas.» Unha moi lembrada por min nestes días é a que formula este finísimo dilema: «Que é mellor: un final horroroso ou un horror sen fin?» De entrada manifesto que de poder elixir case que prefiro un final horroroso, moi especialmente á vista do horror sen fin destes días... Mañá é outro día, pero dificilmente pode ser peor.